Beleid
Uitgelicht

Home » Beleid » RIZIV

RIZIV

Indexering honoraria

Er was een unaniem akkoord om een lineaire indexering van de honoraria in de thuisverpleging toe te passen van 0,79% vanaf 1/01/2022.

Verplicht inlezen e-ID

De sector thuisverpleging dringt aan op het opnieuw verplicht maken van het inlezen van de e-ID. Dit werd tijdelijk afgeschaft tijdens de coronapandemie.

Budget 2022

Het RIZIV wil naar een meerjarig begrotingstraject 2022-2024 voor de verzekering voor geneeskundige verzorging. Vanaf 2022 voorziet de begrotingsprocedure in de toekenning van middelen aan gezondheidszorgdoelstellingen. De gezondheidszorgbegroting moet bijgevolg voldoen aan de Quintuple Aim-doelstellingen. Het vergroten van zorgtoegankelijkheid voor de patiënt en doelmatige zorg zijn hierbij belangrijk. Het RIZIV ontwikkelde hiervoor een methode om de gezondheidszorgdoelstellingen te integreren in de keuzes van de ziekteverzekering. De verschillende overeenkomstencommissies, waaronder ook deze van de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen, konden voorstellen indienen. Het Wit-Gele Kruis nam actief deel aan de hiervoor opgerichte stuurgroep om vanuit een transversale benadering de verschillende zaken te bekijken. Deze werkzaamheden werden in 2021 afgewerkt en opgenomen in voorlopig eindrapport. Het Wit-Gele Kruis ijvert mee dat ingediende initiatieven, die niet werden weerhouden en die toch noodzakelijk zijn voor de thuisverpleging, blijvend op de agenda komen van de Overeenkomstencommissie Verpleegkundigen-Verzekeringsinstellingen en mee kunnen voorzien worden in de budgetten van de overeenkomstencommissie voor vernieuwing.De wettelijke groeinorm van de begrotingsdoelstelling van de gezondheidzorg werd verhoogd naar 2,5% vanaf 2022 en voor de daaropvolgende jaren. Er is een budget voorzien van 1.869.265.000 euro voor de verpleegkundige honoraria. Het budget voor de specifieke kosten voor de diensten thuisverpleging bedraagt 37.339.000 euro. De honoraria werden per 1/01/2021 lineair geindexeerd met 1,01%.

Het Proactief Opvolgingsbezoek (POB)

Om de integratie van de nieuwe verpleegkundige interventie POB binnen de thuisverpleging en de thuiszorg voor te bereiden, kwam de hiervoor opgerichte werkgroep binnen het RIZIV eind 2021 een eerste keer samen. Via het POB neemt de verpleegkundige de verantwoordelijkheid op om de kennis over en het bewustzijn voor bepaalde preventieve aspecten van de gezondheid van de persoon met een zorgnood, te versterken. Deze voorbereidende oefeningen, die in 2022 worden verdergezet, zijn noodzakelijk om een plan van aanpak tegen eind 2022 klaar te hebben zodat het POB mee kan wegen in de begroting van 2023. Het Wit-Gele Kruis neemt actief deel aan deze gesprekken.

Protocol 3 overeenkomst: aanpassing en verlenging

Het voorstel tot aanpassing van de conventies met de Protocol 3-projecten, dat is opgemaakt in een werkgroep met vertegenwoordigers van een aantal belangrijke huidige projecten is goedgekeurd. De aangepaste overeenkomst treedt in werking op 1 maart en zal tot 31 december 2022 van toepassing zijn. De belangrijkste wijzigen hadden betrekking op organisatorische aspecten en een aanpassing van de methode voor de berekening van de tegemoetkoming.

Projecten geïntegreerde zorg

In kader van een gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken werden in 2018 pilootprojecten opgericht. Door overtuigende resultaten worden deze voortgezet tot eind 2022. Het Gemeenschappelijk plan “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” wordt onder meer geconcretiseerd door pilootprojecten die, in overeenstemming met het KB van 31 juli 2017 over de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg, een overeenkomst (artikel 56) met het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering hebben gesloten. Momenteel worden 12 pilootprojecten in het kader van een dergelijke overeenkomst uitgevoerd.

Thuishospitalisatie

Het RIZIV en de FOD volksgezondheid hadden de intentie om in 2021 thuishospitalisatie voor oncologische zorg en antibioticatherapie structureel te verankeren in de thuisverpleging. Om dit voor te bereiden vond er overleg plaats binnen gemengde werkgroepen. De voorbereiding van deze verankering wordt verdergezet in 2022. Het Wit-Gele Kruis blijft samen met de sector thuisverpleging verder ijveren om actief betrokken te worden bij dit overleg.

Elektronische verificatie itsme

Itsme werd als subsidiair identificatiemiddel toegevoegd aan de huidige middelen om de identiteit van de patiënt te verifiëren in het kader van de elektronische derdebetalersregeling. Zorgverleners zijn niet verplicht om dit middel te gebruiken.

Diabetes

Naar aanleiding van een nota van het Nederlandstalig Platform voor de Thuisverpleegkundigen (2019) die de problemen opsomt van de verpleegkundige diabeteseducatoren, werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd waarbij wordt tegemoetgekomen aan een van de gestelde problemen. Namelijk om in afwachting van een goedkeuring van het diabetestraject toch reeds de noodzakelijke educatie op te starten.

Wondzorg

Het RIZIV keurde eind 2021 de nieuwe nomenclatuur rond wondzorg goed. De nomenclatuur werd vereenvoudigd en aangepast aan de geldende beroepswetgeving. Verpleegkundigen krijgen hierdoor een grotere verantwoordelijkheid en communiceren optimaal met de arts. De rol voor de referentieverpleegkundige of gespecialiseerde verpleegkundige worndzorg wordt meer benut en gevaloriseerd. Het zal de wondzorg in de thuisverpleging sterk kwalitatief verbeteren. Binnen het RIZIV werkt een aparte werkgroep wondzorg richtlijnen uit rond het digitaal fotomateriaal en het wondzorgdossier, het kennisgevingsformulier alsook een Q&A. Het Wit-Gele Kruis neemt deel aan de werkgroepen die deze wijzigingen voorbereiden. Ook technisch worden digitale oplossingen uitgedacht om de informatiedoorstroming optimaal te laten verlopen. De nieuwe nomenclatuur treedt in voege in 2022.

Praktijkregistratie

Binnen het RIZIV bereidt een aparte werkgroep ‘praktijkregistratie’, bestaande uit vertegenwoordigers van de sector en de verzekeringsinstellingen de nota voor om thuisverpleegkundige praktijken te integreren binnen het praktijkregister.

Het doel van de eerste fase van het praktijkregister is het beschrijven van bepaalde elementen van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren en hierdoor zicht te krijgen op wie waar werkt en met wie. Hiervoor wenst men zoveel mogelijk gebruik te maken van authentieke bronnen. Begin 2022 zal een demo van het ontwikkelde portaal worden gegeven.

Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

Naar aanleiding van een analyse van de codes betreffende infusietherapie en katheterzorg door DGEC wordt een werkgroep opgericht om deze nomenclatuur te herbekijken met het oog op verduidelijking en een eenduidige en correcte interpretatie en gebruik.

 Art 56 – telemonitoring

De thuisverpleging kon in 2021 een belangrijke rol opnemen in het begeleiden en ondersteunen van patiënten die gebruik maken van een telemonitoringapplicatie om hun problemen ten gevolge van een coronabesmetting op afstand op te volgen en te beheren. Dit zowel vanuit de thuissituatie om een opnamen in het ziekenhuis uit te stellen of te vermijden, of bij vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis. Ook vanuit het Wit-Gele Kruis werd deelgenomen aan bepaalde pilootprojecten in nadrukkelijke samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen.

Technische aanpassingen van de nomenclatuur:

  • Art. 8, 2 waarbij dringende verpleegkundige verstrekkingen ook kunnen uitgevoerd worden op mondeling voorstel (arts, tandartsen of andere zorgverstrekker) en dit binnen de grenzen van hun bevoegdheden.
  • Nieuwe formulering over de fusie van de structurele equipes waarbij de termijn van 6 maanden niet geldt indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
    • In geval van een fusie van verschillende structurele equipes, waarbij elk van de structurele equipes die fusioneren reeds voldoen aan de voorwaarden
    • In geval van een toekenning van een nieuw groepsnummer derdebetalersregeling als gevolg van een wijziging van het KBO-nummer van een structurele equipe die reeds voldoet aan de integratievereisten voor de zorgkundigen